ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Image 02

Платформата за електронно обучение на ВУАРР е създадена по проект BG051PO001-4.3.04-0056 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”, който се изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.Проектът цели въвеждане и развитие на електронни форми на дистанционно обучение във висшето училище за работа във високо технологична среда в удобно за обучаемите време и място.

Видеоконферентна връзка Виртуална библиотека Университетско радио и ТВ Онлaйн ТВ Мултимедийни учебници

Прескочи НавигацияПрескочи Календар
Прескочи ВходПрескочи Главно менюПрескочи Онлайн потребители

Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение
във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОН.