Подготовка и управление на проекти
(ПУП)

Обучение по проект BG051PO001-3.1.09-0004 "Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР"