Общи и статистически методи на научните изследвания
(ОСМНИ)

Цели на курса:

  • Да представи набор от научноизследователски методи, техники и достъпни ресурси, съществуващи в съвременната икономическа наука и финансите в частност;
  • Да развие у докторантите умения за анализ, интерпретация на данни и презентиране на текст, основан на научни източници;
  • Да даде възможност на докторантите да приложат усвоените научни методи и умения в разработването на техния собствен дисертационен труд.