Социално-педагогическа работа в училище
(СПРУ)

Целта на дисциплината „Социално-педагогическа работа в училище“ е да се получат знания за специфичната работа на работещите в системата на предучилищното и училищно възпитание, за теоретичните основи и съвременните тенденции в областта на социално-педагогическата работа; знания и умения, отнасящи се до управлението на професионалното развитие и професионалната кариера; знания и придобиване на умения за реализация като специалисти и мениджъри в социално-педагогическите заведения; знания и умения за прилагане на различни техники и стратегии за индивидуално и групово консултиране, диагностика, преодоляване на конфликтни ситуации в семейството и групата, в колектива и действия в кризисни ситуации; знания и умения за проектиране, планиране, координиране, провеждане и оценка на различни програми за превенция, интервенция на индивиди със социално-педагогически социални нужди и проблеми.