Разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със Системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)
(ECTS)

Обучение по проект BG051PO001-3.1.09-0004 "Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите на ВУАРР"