UARD: МАГИСТЪР
Sub-categories
ЗМ- Здравен мениджмънт
УП - Управление на проекти
АМ - Артмениджмънт
МХХ - Мениджмънт на храните и храненето
ИУР - Маркетинг в публичния сектор
ИУА - Екологична сигурност
УО - РПР Управление на общините
СО - Счетоводство и одит
ИУР - Т - МПС - Икономика и управление на региониге
ИУА - Икономика на управление на агробизнеса
НС - Национална сигурност
АИМ - Административно-информационен мениджмънт
УСР - управление на селските райони
ФБД - Финанси и банково дело
МЧР - Мениджмънт на човешките ресурси
Неикономисти от Всички специалности - МАГИСТРИ
Професионален Бакалавър

Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение
във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОН.