UARD: Обучение до - втори етап

Дейност 4. Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал на ВУАРР по проект BG051-PO001-4.3.04-0056 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР" - втори етап "Обучение, предоставяно от обучените обучители"


Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение
във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОН.